Introduktion

Starten ditt barn får i sitt första steg in i förskolan, det livslånga lärandet har betydelse för barnets utveckling, lärande och välbefinnande.  

På Fölet lägger vi grunden för en trygg och lustfylld start i förskolan som börjar med en god anknytning mellan ditt barn och pedagogen. Introduktionen sker lugnt och stressfritt och framför allt utifrån barnets villkor, behov och förutsättningar i en lugn och hemlik miljö.  

På Fölet har vi två veckors introduktion som börjar med att anknytningspedagogen kommer och hälsar på barnet i sin trygga hemmiljö. Introduktionsperioden fortsätter sedan med korta dagar tillsammans med dig som vårdnadshavare, och som successivt utökas.  

Du lämnar ditt barn korta stunder hos oss på Fölet när hen har knutit an till en av oss pedagoger.  

På Fölet är vi två pedagoger med en grupp på sju barn i åldrarna 1-3 år.  

På Fölet ges barnet möjlighet till olika utforskande aktiviteter och lek i en trygg och lugn miljö med värme och glädje som är anpassad efter barnets mognad och intresse.  

Barnet sover i sin egna trygga vagn utomhus eller i vårt uterum med möjlighet att öppna upp dörrarna.  

Vårt arbete är att se till att det bästa du har, ditt barn, får en trygg och lustfylld start in i sitt livslånga lärande. 

Gunghästen är en liten förskola som har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Våra övergångar mellan avdelningarna gör vi så konkreta som möjligt där barnen får känna sig delaktiga i processen genom att pedagogerna från andra avdelningen kommer in och hälsar på och visar bilder på den nya miljön där barnen ska börja. Barnen får sedan hälsa på sin blivande avdelning vid olika tillfällen och har några gemensamma tillfällen med barnen som går på avdelningen där de ska börja. Barn i olika åldrar lär av varandra. Vi informerar er vårdnadshavare om hur överflyttningen går till och lägger ner stor vikt vid att barnet ska bli väl mottagna och introducerade i den nya miljön. Barnen får innan det är dags att byta avdelning själva vara med och flytta över sina saker (sin korg, kläder) till nästa avdelning, det brukar vi kalla för ”Flytta-kroken-dagen”.  

Innan en introduktion eller en överflyttning får ni skriftlig och muntlig information så att ni som vårdnadshavare känner er trygga med vad som ska ske.  

Om det börjar nya barn på Flodhästen och Zebran som inte etablerat en relation med oss pedagoger, miljön och de andra barnen har vi en introduktion på ca 1 vecka beroende på ålder, mognad och tidigare bakgrund (hur barnets tidigare erfarenhet har varit kring en introduktion i förskola).  Alla nya barn som börjar på Gunghästen får ett ”hälsa-på-besök” där en pedagog besöker barnet i sin trygga hemmiljö dagen innan introduktionen börjar på förskolan. Vi är noga med att barnet ska knyta an till oss pedagoger och att de ska få bygga upp en god relation med oss och få en trygghet i våra rutiner. Alla våra introduktioner bygger på anknytningsprocessen och att vi ser till att vi ska etablera en god relation med varandra. Introduktionen ska ge trygghet och kontinuitet och ske gradvis och ökas successivt utifrån barnets behov.  

Några veckor efter introduktionen har vi uppföljningssamtal för att stämma av hur det har gått och att ni som vårdnadshavare kan delge oss viktig information.  

Sagt av vårdnadshavare:
”Tryggt och välkomnande.

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80