Utepedagogik

Utevistelsen är en viktig del i vår vardag.  

I vår härliga trädgård finns goda förutsättningar för lek och lärande verksamhet. Gården är uppdelad i flera olika ”rum i trädgården”. De allra yngsta barnen har en egen del i trädgården där de kan vara själva samtidigt som vi erbjuder dem att vara i den stora trädgården också. Vi har några fasta lekredskap samt ytor där det ges möjlighet till kreativitet och utforskande och andra utmaningar som är anpassade efter barnen. i trädgården får barnen frisk luft och sitt rörelsebehov tillgodosett.  I vår trädgård uppstår naturliga möten mellan olika avdelningarnas barn och pedagoger som främjar gemenskap, samarbete och en vi-känsla och där barn i olika åldrar lär av varandra.  

Vi har oändliga möjligheter att skapa fina lekstunder, med material och leksaker skapa en miljö som ger tillfällen till lek, lärande och utveckling.  

Ibland lämnar vi förskolan för att gå på promenad i Flädie och besöka en lekplats med stort grönområde och bollplan. Alla våra grupper gör regelbundna besök till grönområdet och lekplatsen. På Zebran (avdelningen för de äldsta) har vi en dag i veckan där barnen erbjuds utepedagogik i liten grupp. Då har vi en planerad verksamhet samtidigt som vi är lyhörda för barnens initiativ, önskemål och idéer. När barnen hittar något i naturen till exempel något kryp stannar vi upp och er möjlighet till deras lärande och att de får undersöka och utforska såväl självständigt, med kompisar och med stöd av pedagoger.  

Vi följer årstidernas växlingar och barnens intressen, behov och förmågor. Inne- och uteverksamheten kompletterar varandra. Till ex hittar vi ett litet kryp ute kan vi lära mer om det inne. Vi använder olika sorters material och leksaker, skapande verksamhet och digitala verktyg.  

Vi ger barnen ansvar och delaktighet i utemiljön, lyssnar in vad de vill leka med, utmanar och stimulerar extra utifrån det vi observerar hos barnen, att grundlägga goda vanor för respekt mot omgivningen; djur och natur.  

Sagt av vårdnadshavare:  

”Pedagogerna har ett helt enormt engagemang och det är en väldigt stimulerande miljö: massor av utvecklande läromedel” 

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80